Airway Medix na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

24 maja 2016 spółka Airway Medix zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.  Do obrotu giełdowego na rynku równoległym wprowadzono 43.518.444 (czterdzieści trzy miliony pięćset osiemnaście tysięcy czterysta czterdzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki,.

Akcje spółki notowane są w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „Airway” i oznaczeniem „AWM”.

Od grudnia 2014 roku akcje spółki notowane były na rynku NewConnect.