Akcjonariat

Aktualna struktura

Akcjonariusz Ilość akcji

ilość głosów

ilość akcji w % ilość głosów w %

Biovo Sp. z o.o.,
Orenore Sp. z o.o. oraz
Adiuvo Investments S.A.

31 084 730 31 084 730 53,21% 53,21%
w tym        
Biovo Sp. z o.o. 22 916 400 22 916 400 39,23% 39,23%
Orenore Sp. z o.o. 6 166 748 6 166 748 10,56% 10,56%
Adiuvo Investments S.A. 2 001 582 2 001 582 3,43% 3,43%
Oron Zachar 4 612 050 4 612 050 7,89% 7,89%
pozostali 22 721 664 22 721 664 38,89% 38,89%
RAZEM 58 418 444 58 418 444 100,00% 100,00%