Dotacje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Airway Medix S.A realizuje 2 projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach POIR, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

 

Tytuł projektu 1: Prowadzenie prac badawczo - rozwojowych oraz międzynarodowe wdrożenie rynkowe opatentowanego systemu do czyszczenia jamy ustnej (ang. Oral Care - OC) w zastosowaniu szpitalnym, ograniczającego liczbę przypadków odrespiratorowego zapalenia płuc.

Główny cel projektu:  Międzynarodowe wdrożenie innowacyjnego produktu do czyszczenia jamy ustnej (OC) z zabezpieczoną globalnie własnością intelektualną, do stosowania w szczególności na OIOM u pacjentów intubowanych.

Planowane efekty: Przedmiot projektu, dzięki opatentowanej technologii, będzie skutecznie zapobiegać kolonizacji flory bakteryjnej w jamie ustnej pacjenta. Wdrożenie produktu wypełni niszę rynkową odpowiadając na problem medyczny występowania odrespiratorowego zapalenia płuc (VAP).

Wartość Projektu: 7 903 314,18 PLN

Dofinansowanie UE: 5 381 953,20 PLN

 


Tytuł projektu 2 : Opracowanie oraz wdrożenie na rynkach globalnych urządzenia służącego do automatycznego kontrolowania ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej oraz zapobiegania przedostawaniu się zainfekowanych treści do płuc u pacjentów intubowanych (CPR). Zapobieganie uszkodzeniom tchawicy powodowanym zbyt wysokim ciśnieniem mankietu mocującego rurkę intubacyjną.

Główny cel projektu:  międzynarodowe wdrożenie nowatorskiego urządzenia służącego do automatycznego równoległego monitorowania i regulowania ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej u pacjentów intubowanych w szczególności na oddziałach intensywnej terapii (OIOM).

Planowane efekty: Przedmiot projektu (CPR) pozwoli na poprawę szczelności mankietu mocującego, co w efekcie zmniejszy przeciekanie zainfekowanej treści do płuc. Wdrożenie produktu wypełni niszę rynkową odpowiadając na problem medyczny występowania odrespiratorowego zapalenia płuc (VAP).

Wartość Projektu: 6 396 148,08  PLN

Dofinansowanie UE: 4 500 433,43 PLN

 

 

Airway Medix S.A. realizuje projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu GO_GLOBAL.PL- zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm.

Tytuł: „Opracowanie oraz weryfikacja strategii rozszerzenia dystrybucji opatentowanego systemu do czyszczenia rurek intubacyjnych o rynek amerykański”

 

Wartość Projektu: 220 100,00 PLN

Dofinansowanie Centrum: 149 668,00 PLN

 

Dofinansowanie UE: 4 500 433,43 PLN

 

 

Airway Medix S.A realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3. Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek” Stabilizator ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej”

Główny cel projektu: Uzyskanie odpowiedniej ochrony własności intelektualnej wynalazku CPR na kluczowych rynkach, bez której nie możliwa jest globalna komercjalizacja wynalazku.

Planowane efekty: ochrona własności intelektualnej dla wynalazku na kluczowych rynkach dla Wnioskodawcy tj. rynku Stanów Zjednoczonych, Europy, Chin. Japonii, Australii.

Wartość projektu: 604 474,00 PLN

Wartość dofinansowania: 251 200,00 PLN

Okres realizacji: 21.07.2017r. - 31.12.2021r.